Happy birthday ‘merica

Fireworks over Charleston, W.Va.